תקנון

תקנון אתר ותנאי שימוש

גא א וט, מודה על בחירתכם להשתמש באתרינו המציע מוצרים וטרינריים לשימוש ביתי (להלן: ה"שירותים"). תנאי שירות אלו (להלן: "תנאים") חלים על הגישה אל והשימוש שלכם בפלטפורמת השירותים. הודעת הפרטיות שלנו, הזמינה בקישור www.getavettstore.com (להלן: "הודעת פרטיות"), חלה על האיסוף, העיבוד וההעברה על ידינו של כל המידע האישי (כפי שהמונח מוגדר בהודעת הפרטיות). "אתם" פירושו יחיד העושה שימוש בפלטפורמת השירותים, או אם חל בנידון, ישות שבשמה אדם יחיד עושה שימוש בפלטפורמת השירותים. האתר מופעל על ידי ד״ר נועה כבשני, מספר עוסק מורשה 300515467

אתם נושאים באחריות הבלעדית להבטיח כי תנאים אלו תואמים לכל החוקים, הכללים והתקנות החלים עליכם.

נא לקרוא בעיון את התנאים. על ידי לחיצה על הלחצן "אני מסכים" אתם מביעים את הסכמתכם לתנאים אלו. שינויים עשויים להתבצע בתנאים אלו מעת לעת, והמשך השימוש שלכם בפלטפורמת השירותים לאחר כל שינוי בתנאים אלו מעיד על הסכמתכם לתנאים המתוקנים. אם אינכם מסכימים לכל אחד מתנאים אלו, נא לא ללחוץ על הלחצן "אני מסכים", ולא להשתמש בפלטפורמת השירותים. 

1.    שימוש בפלטפורמת השירותים

1.1.    בכפוף לתנאים אלו, אנו מרשים לכם לגשת אל ולהשתמש בפלטפורמת השירותים על בסיס לא בלעדי. 
1.2.    השימוש והגישה אל פלטפורמת השירותים ימנעו כאשר הדבר אסור על פי הדין החל בנידון. אתם מעידים ומתחייבים בזאת כי: (א) כל פרטי הרישום שמסרתם נכונים ומדויקים; (ב) המידע שמסרתם מדויק; (ג) אתם בני 18 שנים ומעלה, וביכולתכם ליצור חוזה מחייב; (ד) השימוש שלכם בפלטפורמת השירותים אינו מפר כל דין או תקנה החלים בנידון, או התחייבות העשויה להיות לכם כלפי צד שלישי; וכן (ה) אתם תקיימו את החוקים, התקנות וההנחיות החלים בנידון ותנאים אלו במשך כל השימוש שלכם בפלטפורמת השירותים. 
 
2.    סיום השימוש בפלטפורמת השירותים

2.1.    אתם מאשרים ומסכימים בזאת כי אנו רשאים להשעות או לסיים את השימוש שלכם בפלטפורמת השירותים בכל עת על ידי מתן הודעה של שני (2) ימים מראש. בנוסף, עם התרחשותו של כל אחד מהאירועים הבאים, אנו רשאים להשעות או לסיים את השימוש שלכם בפלטפורמת השירותים עם תוקף מיידי, ולנקוט בכל פעולת תיקון אחרת כפי שנראה לנכון: (1) הפרה של נוסח או רוח תנאים אלו, (2) התנהגות שהנה בגדר הונאה, הטרדה או התעללות, (3) התנהגות שאינה חוקית או שהינה מזיקה למשתמשים אחרים, צדדים שלישיים או לאינטרסים העסקיים שלנו, או (4) אי תשלום על פי התנאים המפורטים בזאת.  אנו רשאים לשנות או להפסיק את אספקת השירותים לכל המשתמשים בכל עת, אך בתנאי ששינויים אלו לא יחולו על הזמנות שטרם סופקו. 

2.2.    אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור חשדות להפרות של תנאים אלו או התנהגות לא חוקית ובלתי הולמת באמצעות פלטפורמת השירותים. אנו נשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או צו בית משפט המבקש או מורה לנו לגלות את הזהות, ההתנהגות או התוכן של כל מי שחשוד בהפרת תנאים אלו או בהתנהגות בלתי חוקית בקשר לפלטפורמת השירותים. 


3.    דמי שירות ותשלום 

3.1.    ניתן לרכוש מוצרים המוצעים בפלטפורמת השירותים (להלן: "מוצרים"). כדי לרכוש מוצרים אלו, עליכם לספק את המידע המקובל לצורך חיוב, על פי ההוראות למטה. האחריות לכל מוצר תהיה על פי האחריות המסופקת על ידי היצרן או הספק של המוצר, כפי שהנה מסופקת. 

3.2.     המחירים של כל מוצר ו/או שירות המוצעים בפלטפורמת השירותים הם כפי שמותנה באישור התשלום, וכוללים מע"מ. אתם מאשרים כי התמונות של המוצרים, לרבות צבעם ותכונותיהם, כפי שהם מוצגים בפלטפורמת השירותים, נועדו למטרות המחשה בלבד. אנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לעדכן את המוצרים המוצעים בפלטפורמת השירותים ו/או המחירים של כל מוצר ללא הודעה מראש, בכפוף לדין החל בנידון. 

3.3.    אתם מאשרים בזאת את הגבייה של כל הסכומים ששולמו בתמורה למוצר שנרכש באמצעות פלטפורמת השירותים על ידי חיוב אמצעי התשלום המסופק, במישרין על ידינו או בעקיפין באמצעות שירות תשלומים מקוון של צד שלישי, או באמצעות אחת משיטות התשלום המתוארות בפלטפורמת השירותים. אם אתם מופנים לשירות תשלום צד שלישי, יתכן כי תהיו כפופים לתנאים ולהתניות החלים על השימוש בשירות הצד השלישי, ושיטות איסוף המידע האישי של שירות הצד השלישי. נא לעיין בתנאים ובהתניות אלו ובמדיניות הפרטיות לפני השימוש בשירותים מעין אלו. תשלומים שנעשו באמצעות שימוש בכרטיס אשראי שפג תוקפו או שמספרו לא נכון, או החורגים מתקרת האשראי המאושרת לא יתקבלו, ואנו עשויים להגביל את חשבונכם (אם קיים) כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מהאמור, ובמקרה של עסקה שנכשלה מעין זו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות כל תשלום או עמלה שלא התקבלו במלואם או בחלקם, ואת כל העלויות הכרוכות בכך. עסקה בפלטפורמת השירותים לא תיחשב כאילו הושלמה כל עוד התשלום לא התקבל במלואו על ידינו, וקיבלתם אישור על כך באמצעות אחד מפרטי הקשר.

3.4.    נא לשים לב כי אנו עשויים להטיל או לנכות עלויות טיפול במטבע זר על או מכל התשלומים שאנו מקבלים או מבצעים במטבעות שאינם שקל ישראלי חדש או דולר ארה"ב. בהמרת מטבע, המחירים עשויים להיות מעוגלים כלפי מעלה עד למספר השלם הקרוב ביותר. 

4.    משלוח. למעט בהזמנה העולה על סכום של 400 ש"ח, עלות המשלוח והאספקה של מוצר שנרכש בפלטפורמת השירותים אינה כלולה במחיר המוצג בפלטפורמת השירותים, ותוצג בפניכם עם הגשת ההזמנה. האספקה תבוצע באמצעות שירות דואר שליחים צד שלישי, שאינו נתון לשליטתנו, ובכפוף לתנאי השירות של שירות דואר השליחים צד שלישי. האספקה תבוצע על פי לוח הזמנים לאספקה הזמין באתר שלנו. כדי לבצע משלוח, אנו נעביר את הפרטים שלכם, הרלוונטיים לצורך אספקה, לשירות דואר השליחים צד שלישי. אתם מתחייבים בזאת להיות נוכחים או שמישהו אחר יהיה נוכח במועד ובמקום האספקה המוסכם שתואם עם שירות דואר השליחים צד שלישי. אם אתם או מישהו מטעמכם לא נוכח כדי לקבל את המוצרים שהוזמנו במועד ובמקום שהוסכמו עם שירות דואר השליחים צד שלישי, שירות דואר השליחים צד שלישי רשאי לחייב אתכם בתשלום נוסף עבור מועד משלוח שני שיוסכם עמכם. 

5.    מדיניות הביטולים. ניתן לבטל עסקה שנעשתה לצורך רכישת מוצר באמצעות פלטפורמת השירותים על פי ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 5741 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"):

5.1.    הודעת ביטול. ניתן לבצע ביטול על ידי מתן הודעה באופן אישי או בדואר רשום, בטלפון 0549581991  או בדוא"ל בכתובת getavetinfo@gmail.com. על בקשות לביטולים לכלול שם, פרטי קשר ומספר הזמנה.


5.2.    עסקות של רכישת מוצרים. 

5.2.1.    עסקות ניתנות לביטול ממועד ביצוע העסקה, ועד 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת המוצרים או ממועד קבלת הודעה המכילה את פרטי העסקה (להלן: "הודעת עסקה"), על פי המאוחר מביניהם. לאחר עיבוד בקשתכם, אנו נמציא לכם עותק של הוראת ביטול חיוב. עסקות שנעשו על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, או עולה חדש, כפי שמוגדר בחוק הגנת הצרכן, ושכללו שיחה ביניכם לבינינו (לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית), ניתנות לביטול בתוך ארבעה (4) חודשים על פי המאוחר מהמועד שבו העסקה נעשתה או המועד שבו הודעת העסקה התקבלה.  כדי לבטל עסקה מעין זו, יתכן שתדרשו להציג בפנינו מסמך המעיד כי אתם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כפי שמצוין בחוק הגנת הצרכן.

5.2.2.    אם העסקה בוטלה בשל כל פגם במוצר החל בנידון, אי התאמה בין המוצר החל בנידון לבין המידע שסופק לכם על ידינו לפני העסקה, אי אספקה של המוצר החל בנידון במועד המצוין באישור ההזמנה או כל הפרת חוזה אחרת מצדנו, אנו, בתוך 14 ימים מקבלת בקשת הביטול שלכם, נחזיר את החלק של דמי העסקה ששולם בפועל, נבטל את החיוב לגבי העסקה, ונמציא לכם עותק של הוראת ביטול חיוב.

5.2.3.    אם ביטלתם את העסקה מכל סיבה, למעט הסיבות האמורות לעיל, אנו, בתוך 14 ימים מקבלת בקשת הביטול שלכם, נחזיר את החלק של דמי העסקה ששולם בפועל, נבטל את החיוב לגבי העסקה, ונמציא לכם עותק של הוראת ביטול חיוב. יתרה מזו, אנו רשאים לגבות דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח, על פי הנמוך מביניהם. 

5.2.4.    אם לפני בקשת הביטול, בכפוף לכל אחד מסעיפי המשנה לעיל, קיבלתם את המוצר שנרכש, עליכם להחזיר לנו את המוצר כדי לקבל החזר, באמצעות שליח מטעמנו בזמן שתואם מראש, לידי נועה כבשני ולכתובת הבאה: רחוב גרציאני 6, דירה 2109, 6713353  תל אביב.

5.3.    עסקות של מוצרים מתכלים (לדוגמה – מזון, מוצרים שאינם ניתנים לשימוש לאחר פתיחתם או מוצר העלול להתקלקל בתוך זמן קצר). עם שליחת הזמנה למוצרים מתכלים בפלטפורמת השירותים, לא תוכלו לבטל ולא תהיה לכם כל זכות להחזרה, למעט כפי שמותנה בכפוף לדין החל בנידון.

5.4.    בכפוף לדין החל בנידון, במידה ופתחתם ו/או השתמשתם במוצר שנרכש, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לבטל את העסקה, ולחייב אתכם בסכום המלא של העסקה.

5.5.    כדי להחזיר את המוצרים, תצטרכו לתאם זאת עמנו. איסוף המוצרים יופעל באמצעות שירות שליחים חיצוני, בעלות של 35 ש"ח לכל בקשת החזרה. החברה רשאית לעדכן, מעת לעת, את דמי המשלוח, ללא צורך במתן הודעה מראש. 

5.6.    על ידי תיאום איסוף על ידי שליח בתשלום נוסף כאמור לעיל, אתם מאשרים ומסכימים לשלם את עלות החזרת המוצר על ידי השליח בצורת קיזוז (ניכוי) מההחזר שהנכם זכאים לו עבור ביטול העסקה, שיתקבל בכרטיס האשראי שבאמצעותו העסקה בוצעה. יש לצרף למשלוח את תעודת המשלוח שצורפה להזמנה שסופקה לכם, ולסמן בה את המוצר/ים המוחזרים על ידיכם. 

6.    זמינות. כל הזמנות המוצרים כפופים לזמינות ובהקשר זה, במקרה של קשיי אספקה או כי המוצרים אינם זמינים עוד במלאי, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתת לכם מידע על מוצרים חלופיים באיכות וערך שווים או גבוהים יותר שניתן להזמין. אם אינכם מעוניינים להזמין מוצרים חלופיים אלו, אנו נחזיר לכם את כל הכספים שילמתם.

7.    תוכן צד שלישי. פלטפורמת השירותים עשויה לספק לכם קישורים לצדדים שלישיים (לרבות, ללא הגבלה, פרסומות) לאתרי אינטרנט, אפליקציות ושירותים. איננו מציגים הבטחות כלשהן לגבי כל תוכן, מוצרים או שירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים אלו, וכל שימוש באתרי אינטרנט ואפליקציות של צדדים שלישיים הוא על אחריותכם בלבד. בנוסף לכך, איננו נושאים בכל אחריות לתשלומים כלשהם שעובדו או בוצעו באמצעות אתרי אינטרנט ואפליקציות של צדדים שלישיים או למדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו. איננו ממליצים על מוצרים כלשהם המוצעים על ידי צדדים שלישיים, ואנו ממליצים לכם לנקוט משנה זהירות בשימוש באתרי אינטרנט ואפליקציות של צדדים שלישיים.

8.    תוכן 

8.1.    סוגי תוכן מסוימים עשויים להיות זמינים באמצעות פלטפורמת השירותים. "תוכן" כפי שנעשה בו שימוש בתנאים אלו פירושו, ביחד, כל תוכן המצוי או הזמין באמצעות פלטפורמת השירותים, לרבות כל התמונות, התצלומים, האיורים, קטעי הוידיאו, המידע, השיעורים וההמלצות, וכל חומר אחר הקשור אל או הנובע מתוך האמור לעיל, וכל השנויים או הנגזרות של האמור לעיל. אנו מאפשרים לכם להעלות תכנים מסוימים על או באמצעות פלטפורמת השירותים, הנזכרים בזאת ב"תוכן משתמש".

8.2.    התכנים נובעים ממגוון מקורות. אתם מבינים כי אנו לא אחראים לדיוק, תועלת, בטיחות, הלימות או הפרה של כל זכויות קניין רוחני של או בקשר לתכנים (לרבות אך ללא הגבלה תוכן המשתמש). למרות שעל המשתמשים להסכים לתנאים אלו, יתכן כי משתמשים אחרים (לרבות משתמשים בלתי מורשים), עשויים לפרסם או לשדר חומרים פוגעניים או מגונים, ואתם עשויים להיחשף שלא מרצונכם לחומרים פוגעניים או מגונים מעין אלו. אתם מוותרים בזאת על כל הזכויות או הסעדים המשפטיים או הדומים העשויים לעמוד לרשותכם נגדינו בנידון.

8.3.    אנו לא ממליצים על תוכן כלשהו (לרבות אך ללא הגבלה כל תוכן משתמש) או כל דעה, המלצה או עצה המוצגות בכל תוכן, ומסירים בזאת מפורשות כל אחריות בקשר לתוכן (לרבות אך ללא הגבלה כל תוכן משתמש). אנו מסירים בזאת כל אחריות לגבי אופן הפעולה, המעשים או המחדלים כל של המשתמשים (לרבות משתמשים בלתי מורשים).

9.    הגבלות על תוכן משתמש

9.1.    אין לנו כל מחויבות לקבל, להציג או לתחזק כל תוכן משתמש. יתרה מזו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר ולמחוק לצמיתות כל תוכן משתמש ללא הודעה מראש מכל סיבה. אתם נושאים ותמשיכו לשאת בכל עת באחריות המלאה והבלעדית לכל תוכן משתמש שאתם מעלים לפלטפורמת השירותים. אתם מציגים ומתחייבים בזאת כי כל תוכן משתמש שהועלה על ידיכם (1) עולה בקנה אחד עם הדין החל בנידון; (2) לא מפר כל זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות, זכויות פרסום או זכויות מוסריות או אחרות של צדדים שלישיים; וכן (3) שיש לכם את כל הזכויות, הרישיונות, ההסכמות והסמכויות הדרושים על פי הדין החל בנידון להציג תוכן משתמש מעין זה. כל תוכן משתמש שפורסם או הוצג באמצעות פלטפורמת השירותים לא ייחשב לסודי, ויהיה ניתן להפצה על ידינו מבלי שיינתן לכם כל תשלום על כך. 

9.2.    מבלי להגביל את האמור לעיל, אתם מסכימים שלא תשדרו, תציגו או תעלו כל תוכן משתמש או תפעלו בכל אופן אשר: 
9.2.1.    מגביל או מעכב את השימוש בפלטפורמת השירותים; 
9.2.2.    מפר את הזכויות החוקיות של אחרים, לרבות על ידי השמצה, התעללות, הטרדה מאיימת או איומים כלפי משתמשים או אחרים; 
9.2.3.    מפר (או יגרום להפרה של) זכויות קניין רוחני, זכויות מוסריות, זכויות פרסום, זכויות פרטיות או זכויות אחרות של כל צד שלישי; 
9.2.4.    הנו (או שאתם מאמינים באופן סביר או אמורים להאמין באופן סביר) קשור לכל פעילות בלתי חוקית, זיוף, הונאה, גניבה, שימוש בלתי מורשה או אלימות, או הקשור (או שאתם מאמינים באופן סביר או אמורים להאמין באופן סביר) לכל חומר גנוב, בלתי חוקי, מזויף, כוזב או בלתי מורשה לשימוש; 
9.2.5.    לא עולה בקנה אחד עם כל החוקים, הכללים והתקנות החלים בנידון; 
9.2.6.    יוצר עומס בלתי סביר או גדול באופן בלתי פרופורציונאלי על התשתית שלנו; או  
9.2.7.    מפרסם, מאחסן, משדר, מציע או משדל כל דבר המכיל, או הידוע לכם כמכיל קישורים לאמור להלן או לאתרים המכילים קישורים לאמור להלן: 
9.2.7.1.    חומר שהחלטנו כי הוא פוגעני (לרבות חומר המקדם או מאדיר שנאה, אלימות, גזענות או כל ישות (בעבר או בהווה) המקדמת מטרות אלו או פריטים הקשורים לישות מעין זו), 
9.2.7.2.    חומר חסר רגישות מבחינה גזעית או אתנית, חומר המהווה השמצה, הטרדה או איום,  
9.2.7.3.    פורנוגרפיה או חומרי תועבה, 
9.2.7.4.    כל וירוס, תולעת, סוס טרויאני או רכיבים מזיקים או משבשים אחרים; או  
9.2.7.5.    כל מה שמעודד התנהגות הנחשבת לעבירה פלילית, המהווה עילה לאחריות אזרחית, מפרה כל חוק או תקנה או בלתי הולמת או פוגענית בכל דרך אחרת. 

9.3.    אנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לבחור לנטר את תוכן המשתמש להתנהגות בלתי הולמת או לא חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים, אך בתנאי שאנו שומרים לעצמנו את הזכות להתייחס לתוכן המשתמש כתוכן המאוחסן בהוראת המשתמשים, שלגביו לא נפעיל כל ביקורת עריכתית, למעט כאשר הפרות מובאות לידיעתנו ישירות.

9.4.    יתכן שאחרים ישיגו מידע אישי לגביכם בשל השימוש שלכם בפלטפורמת השירותים, לרבות באמצעות כל תוכן משתמש שאתם מעמידים לרשותנו.  כל מי שמקבל או צופה בתוכן משתמש עשוי להשתמש במידע שסיפקתם באמצעות תוכן משתמש זה (כגון פרטי הקשר שלכם והמיקום או התיאור של הישות שאתם מייצגים), למטרות שלא התכוונתם להן כלל. אנו לא אחראים לשימוש בכל מידע אישי שאתם מגלים בפלטפורמת השירותים או באמצעות כל תוכן משתמש או באמצעות כל משתמש או כל צד שלישי. על ידי פרסום ברבים של כל מידע באמצעות פלטפורמת השירותים, אתם מאשרים כי אתם מבינים ומסכימים לשאת באחריות לסיכונים אלו.

10.    הגבלות שימוש.  אסור לעשות או לנסות לעשות או לאפשר לכל צד שלישי לעשות כל אחת מהפעולות הבאות: (1) לפענח, להדר לאחור, לפרק או להנדס לאחור כל תוכנה ו/או קוד, אם ובעת הצורך, נעשה בהם שימוש כדי לספק את השירותים ללא רשות בכתב מראש מצדנו, לרבות מסגור או שיקוף כל חלק של פלטפורמת השירותים; (2) למנוע, להשבית או לשבש בכל דרך אחרת תכונות הקשורות לבטיחות של פלטפורמת השירותים או תכונות המונעות או מגבילות את השימוש או ההעתקה של כל תוכן; (3) להשתמש בפלטפורמת השירותים או בתוכן המצוי בה בקשר לפעילויות מסחריות כלשהן בכל צורה ואופן, למעט כפי שאושר על ידינו בכתב; (4) להשתמש בכל רובוט, עכביש, אפליקציית חיפוש או אחזור אתרים, או כל התקן או תהליך ידני או אוטומטי לאחזור, מפתוח, כריית נתונים או הצגת פלטפורמת השירותים; (5) להשתמש או לגשת לזהות או לסיסמה של משתמש אחר ללא רשות; (6) להשתמש בפלטפורמת השירותים או בתוכן המצוי בה בכל אופן אחר שאינו מורשה על ידי תנאים אלו או הדין החל בנידון.

11.    קניין רוחני

11.1.    אנו או נותני הרישיון שלנו, על פי המצב, בעלי כל זכות, קניין וזיקה בפלטפורמת השירותים, וכל תוכן המצוי בה, לרבות המראה הכולל שלה, הטקסט, הגרפיקות, העיצוב הגרפי, קטעי הווידיאו, ההדגמות, הממשקים וקבצי המקור העומדים ביסודם, וכל זכויות הקניין הרוחני, הסימנים המסחריים, סימני השירות והסמלילים בכל רחבי העולם המצויים בזאת, בין אם רשומים או בלתי רשומים. למעט כפי שמורשה מפורשות בזאת, אינכם רשאים להעתיק, לפתח, לשכפל, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד, לפרסם, לשדר או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים של פלטפורמת השירותים לכל מטרה. אין להסיר, לשנות או להסתיר כל זכות יוצרים, סימן מסחרי, סימן שירות או הודעות על זכויות קנייניות אחרות המצויות בפלטפורמת השירותים, אם בכלל. כל הסימנים המסחריים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של בעליהם. שום דבר בתנאים אלו או בפלטפורמת השירותים לא יפורש כמעניק לכם כל זכות להשתמש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמליל או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי. אם תיתנו לנו משוב לגבי כל תוכן בפלטפורמת השירותים, אנו עשויים להשתמש במשוב זה ללא הגבלה, ולא נהיה כפופים לכל התחייבויות לשמירת סודיות או הימנעות משימוש לגבי משוב זה.

11.2.    יש לכם כל זכות, קניין וזיקה בתוכן המשתמש שהגשתם, ואתם מציגים בזאת כי יש לכם כל זכות להעניק תוכן משתמש זה לאחרים. על ידי הגשת או פרסום כל תוכן משתמש, הנכם מעניקים: (1) למשתמשים אחרים בפלטפורמת השירותים רישיון מוגבל לשימוש בתוכן משתמש זה באמצעות פלטפורמת השירותים ובכפוף לתנאים אלו, וכן (2) לנו וליורשים ולנמחים שלנו בכל רחבי העולם, רישיון לא בלעדי, פטור מתמלוגים, ניתן להפצה ברישיונות משנה ולהעברה בכפוף לכל זכויות קניין רוחני, זכויות מוסריות או זכויות פרטיות להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, להכין יצירות נגזרות ואו להדר לאחור תוכן משתמש זה, על גבי, באמצעות או בקשר לפלטפורמת השירותים למטרת אספקת השירותים, שיפור השירותים, וכדי לספק לכם חומרי פרסום ושיווק ממוקדים, בכפוף להודעת הפרטיות. 

12.    כתבי הסרת אחריות

12.1.    כל המידע והתוכן הזמינים באמצעות פלטפורמת השירותים מיועד למטרות מידע בלבד, ואנו לא נותנים הבטחות כלשהן בנידון. השימוש שלכם בפלטפורמת השירותים הוא על פי שיקול דעתכם ובאחריותכם הבלעדיים, ואנו לא נישא בכל אחריות לכל נזק שנגרם כתוצאה מהשימוש בפלטפורמת השירותים. מומלץ להתייעץ עם וטרינר לפני השימוש בכל אחד מהשירותים. פלטפורמת השירותים והתוכן שלה מסופקים כפי שהם וכפי שהם זמינים ללא התחייבויות כלשהן. איננו מציגים או מתחייבים כי המוצרים יהיו באיכות טובה או מועילים לצרכים שלכם. 

12.2.    אתם מוותרים בזאת מפורשות על כל תביעה העשויה להיות לכם בכל עת נגדנו בקשר לשימוש שלכם בפלטפורמת השירותים. אתם מסכימים להגן עלינו ועל הסוכנים, יורשים, נמחים, קבלנים ועובדים שלנו מפני כל התביעות, הדרישות, הנזקים, זכויות הפעולה או עילות התביעה, בהווה או בעתיד, הנובעים מתוך או בקשר לשימוש שלכם בשירותים.

12.3.    אנו מסירים בזאת מפורשות כל אחריות מכל סוג ומין, במפורש, במשתמע או על פי הדין, בקשר לפלטפורמת השירותים או כל תוכן או מוצרים המוצעים בזאת, לרבות אך ללא הגבלה ההתחייבויות לזכות קניין, סחירות, התאמה למטרה ספציפית, אי הפרה של זכויות קנייניות, מהלך העסקה או הביצוע. אנו מסירים בזאת כל אחריות לכל ההתחייבויות, במפורש או במשתמע, (1) לגבי האבטחה, הדיוק, האמינות, הדייקנות והביצוע של השירותים; (2) כי האתר או השירותים יהיו נקיים משגיאות או שכל השגיאות יתוקנו; (3) לגבי הדיוק, האיכות, העדכניות, השלמות או התועלת של כל מידע הסופק בפלטפורמת השירותים, לרבות המוצרים.

12.4.    כל עצה או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, שהתקבלו על ידיכם מאתנו, לא ייצרו כל התחייבות שאינה מצוינת מפורשות בתנאים אלו. אם בחרתם להסתמך על מידע זה, אתם עושים זאת על אחריותכם בלבד. 

12.5.    אתם מאשרים ומסכימים כי אנו לא שירות שמירת נתונים. על כן עליכם ליצור גיבויים של הנתונים שלכם, ולא תהיה לנו כל אחריות או התחייבות לגבי כל אובדן, נזק או השחתה של נתונים אלו.

13.    הגבלת אחריות

13.1.    מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, איננו נושאים כל אחריות לכל שגיאה, השמטה, שיבוש, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או בשידור, תקלת קו תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית אל, או שינוי, של כל תוכן או שירותים. אנו לא נושאים באחריות לכל הבעיות או התקלות הטכניות או הכשלים של כל רשת או קווי טלפונים, מערכות או ציוד מחשבים מקוונים, שרתים או ספקים, תוכנה, כשל בשל בעיות טכניות או גודש תנועה באינטרנט או בפלטפורמת השירותים. בכפוף לדין החל בנידון, בשום מצב לא נישא בכל אחריות לכל אובדן או נזק, לרבות נזקי גוף או מוות או כל פציעה או נזק לרכוש של כל אדם, לרבות מכשיר נייד או מחשב, הנובע מהשימוש על ידי כל אחד מהמשתמשים בפלטפורמת השירותים, בין אם באופן מקוון או בלתי מקוון. בנוסף לכך, איננו נושאים בכל אחריות לנתונים בלתי נכונים כלשהם, לרבות מידע אישי שסופק על ידיכם או מטעמכם, והנכם מציגים ומתחייבים בזאת כי אתם נושאים באחריות הבלעדית לכל הנתונים שסופקו לנו, לרבות כל הנתונים הלא נכונים, וכי אתם תישאו בכל האחרית לכל ההשלכות של אספקת נתונים בלתי מדויקים אלו לנו.
 
13.2.    בשום מקרה אנו, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הנמחים או הסוכנים שלנו לא יישאו בכל אחריות כלפיכם או כלפי כל צד שלישי בגין נזקים כלשהם, לרבות אך ללא הגבלה, נזקים מקריים, מיוחדים או תוצאתיים או פיצויי עונשין, הנובעים מתוך או בקשר לשימוש שלכם בפלטפורמת השירותים (הכולל את השימוש במוצרים), לרבות אך ללא הגבלה לאיכות, לדיוק או לשימושיות של המידע המסופק על ידי או באמצעות פלטפורמת השירותים, בין אם הנזקים ניתנים לצפייה מראש, ובין אם ידוע לנו על האפשרות לנזקים מעין אלו ובין אם לאו. הגבלת האחריות לעיל תחול במידה המרבית המותרת על פי הדין בתחום השיפוט החל בנידון, ובשום מקרה האחריות המצטברת המקסימאלית שלנו לא תעלה על הסכום ששילמתם לנו בשלושת החודשים שלפני המועד שבו התביעה או עילת התביעה החלה בנידון עלתה, אם חלה בנידון. בכפוף לדין החל בנידון, אם לא ביצעתם תשלומים כלשהם עבור השימוש בפלטפורמת השירותים, אז לא תהיה לנו כל אחריות כלפיכם.

13.3.    אתם מסכימים שעל כל עילת תביעה הנובעת מתוך או בקשר לשימוש בפלטפורמת השירותים להתחיל בתוך שנה אחת (1) לאחר שעילת התביעה התרחשה. אחרת עילת התביעה מנועה לצמיתות. ההוראות של סעיף זה ייחשבו כהסכם נפרד לגבי קיצור תקופת ההתיישנות בכפוף לסעיף 19 של חוק ההתיישנות, התשי"ח – 1958.

14.    שיפוי. אתם מסכימים לשפות את ולהגן עלינו ועל העובדים, הדירקטורים, נושאי המשרה, קבלני המשנה והסוכנים שלנו, מפני כל התביעות, הנזקים או העלויות, ההפסדים, ההתחייבויות או ההוצאות (לרבות הוצאות משפט ושכר עורך דין סבירות) הנובעים במישרין או בעקיפין מתוך: (א) הפרה של תנאים אלו מצדכם או מצד כל מי שעושה שימוש במחשב ו/או במכשיר הנייד או הסיסמה שלכם (בין אם מורשה או בלתי מורשה); (ב) כל תביעה, אובדן או נזק שנגרמו מהשימוש או הניסיון לעשות שימוש שלכם (או אי היכולת לעשות שימוש) בפלטפורמת השירותים; (ג) הפרה מצדכם של כל חוק או תקנה או כל אחת מההתחייבויות או המצגים שלכם להלן לרבות אך ללא הגבלה הפרה של כל חוקי ותקנות הגנת הפרטיות ו/או המידע החלים עליכם; וכן (ד) ההפרה מצדכם של כל זכות של כל צד שלישי. 

15.    שונות. תנאים אלו יהיו כפופים אך ורק לדיני מדינת ישראל, וללא התחשבות באמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי, ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה סמכות שיפוט בלעדית לדון במחלוקות הנובעות מכך. במקרה שכל הוראה בתנאים אלו תיחשב לבלתי אכיפה, תוחלף הוראה זו בהוראה אכיפה הקרובה ככל הניתן למטרת ההוראה המקורית, ויתרת תנאים אלו יישארו במלוא תוקפם. שום דבר מהאמור בתנאים אלו אינו יוצר כל קשר של סוכנות, העסקה, מיזם משותף או שותפות ביניכם לבינינו או מאפשר לכם לפעול מטעמנו. למעט כפי שעשוי להיות מצוין מפורשות בתנאים אלו, תנאים אלו מהווים את ההסכם בכללותו בנינו לבנכם בקשר לנושאו, וכל ההסכמים האחרים הקיימים בנינו לבניכם הקשורים לכך מבוטלים בזאת. הסכם זה ניתן לשינוי אך ורק במסמך כתוב החתום על ידי מורשה החתימה שלנו. אנו רשאים להמחות ו/או להעביר את הזכויות וההתחייבויות שלנו להלן לכל צד שלישי ללא הודעה מראש. אתם לא תמחו ו/או תעבירו כל אחת מהזכויות או התחייבויות שלכם להלן, וכל המחאה המהווה הפרה של האמור לעיל תהיה בטלה ומבוטלת. כל וויתור לגבי כל הפרה או מחדל להלן לא יחשב כוויתור לגבי כל הפרה או מחדל קודמים או עתידיים. במקרה שעלינו ליצור קשר עמכם, אתם מסכימים שאנו רשאים לעשות כן בכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דוא"ל.


מטרת מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות פרטיות") הנה לפרט את האופן שבו גט א וט שירותים וטרינריים בע"מ (להלן: "אנו" או "אנחנו") פועלים לגבי המידע (כפי שמוגדר למטה) הנאסף מכם במהלך השימוש בפלטפורמת השירותים. 
מדיניות פרטיות זו הנה בנוסף לכל הסכם, תנאי שימוש או הסדר דומה אחר לגבי השימוש בפלטפורמת השירותים שאתם עשויים להיות צד לו. כל המונחים שאינם מוגדרים אחרת במדיניות פרטיות זו יישאו את המשמעויות המצוינות בהסכם.
אנו עשויים, מעת לעת ובתאימות לתקנות הגנת הנתונים החלות בנידון, לעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו. עדכונים אלו בדרך כלל נחוצים כתוצאה משינוי בהוראות החוק או הרחבת השירותים שלנו. לכן מומלץ לבדוק את מדיניות הפרטיות לעתים תכופות לשינויים כלשהם שנעשו בה. 

מדיניות הפרטיות 
1.    כללי
1.1.    במהלך שימוש בפלטפורמת השירותים, עליכם לספק לנו פרטים מסוימים עליכם. פרטים אלו כוללים: 
•    שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל ומספר טלפון;
•    פרטי כרטיס אשראי, שלא יישמרו על ידי החברה, אלא יאספו ויאוחסנו בחברת עיבוד התשלומים;
•    כל מידע אחר שתספקו לנו באמצעות פלטפורמת השירותים; (להלן ביחד: ה"מידע"). 
1.2.    אנו מייחסים חשיבות רבה לשמירת פרטיותכם, ולכן אנו עושים מאמצים להבטיח רמת אבטחה הולמת לסיכון הכרוך בכך. 
1.3.    מדיניות הפרטיות חלה על עיבוד המידע שהעמדתם לרשותנו במהלך השימוש בפלטפורמת השירותים, והמעובד על ידינו למטרת השימוש בפלטפורמת השירותים.
1.4.    עקרונית, איננו נושאים בכל אחריות לשימוש במידע על ידי משתמשים אחרים או צדדים שלישיים אחרים כלשהם, לרבות אתרים חיצוניים, המופיעים על פלטפורמת השירותים. בכל מקרה של ספק, עליכם לעיין במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של צד שלישי או אתר חיצוני זה.
1.5.    אתם מבינים כי אינכם מחויבים לספק כל מידע, וכי כל מידע שאתם מספקים מסופק מרצונכם החופשי ובהסכמתכם, אך בתנאי שמידע מינימאלי מסוים נדרש לתפקוד התקין של פלטפורמת השירותים.
1.6.    המידע יישמר על ידינו, והשימוש בו יעשה על פי מדיניות פרטיות זו, כל הסכם אחר בינינו לביניכם, וכל דין החל בנידון. כל פרטי כרטיסי אשראי לא יישמרו ישירות על ידינו אלא על ידי שרת תשלום מרכזי, ויהיו כפופים לתנאי השימוש של שרת תשלום מרכזי זה.
1.7.    אם אתם מתנגדים לשימוש במידע, או ברצונכם להסיר את עצמכם ממסד הנתונים שלנו, או ברצונכם שלא לקבל הודעות או עדכונים, עליכם להודיע לנו בכתב באמצעות פלטפורמת השירותים או מנגנון ההסרה המצוי בכל הודעת דוא"ל או על ידי שליחת הודעת דוא"ל לכתובת getavetinfo@gmail.com, ובמקרה זה אנו, בכפוף לדין החל בנידון, נסיר מידע זה ממסד הנתונים שלנו.
2.    מטרת איסוף הנתונים  
גילוי המידע על ידיכם מהווה אישור לכך שמידע זה, וכל הנתונים שנאספו על יסוד הניתוח של מידע זה, שהגיע או שיגיע לידינו, יישמר על ידינו או על ידי כל אדם או ישות מטעמנו, כפי שנדרש על פי הדין החל בנידון, וכי מידע זה ניתן לשימוש למטרות הבאות:
2.1.    לאספקת השירותים, המצריכים את מתן המידע לספקי השירותים המסייעים לאספקת השירותים;
2.2.    למטרות שיווק (לרבות באמצעות מסרונים או דוא"ל); 
2.3.    לניתוח סטטיסטי, בתנאי שהחלק של המידע שנעשה בו שימוש למטרה זו אינו מאפשר זיהוי.
3.    העברה לצדדים שלישיים. 
3.1.    המידע לא יימכר, יושכר או יסופק על ידינו לכל צד שלישי, למעט על פי ההוראות של סעיף 3.2 למטה.
3.2.    אנו רשאים לגלות כל מידע, בשלמותו או בחלקו, לצדדים שלישיים, אם מתקיים כל אחד מהתנאים הבאים:
3.2.1.    אם גילוי המידע, או כל חלק מתוכו, נעשה לצדדים שלישיים המשתתפים או המעורבים באספקת השירותים, בתנאי שגילוי זה נחוץ לצורך ביצוע השירותים. לצדדים שלישיים אלו לא תהיה כל זכות להשתמש במידע זה למעט למטרת אספקת השירותים; 
3.2.2.    אם אנו נדרשים לעשות כן על פי צו שיפוטי או על פי הדין החל בנידון או הליכים משפטיים כלשהם;
3.3.    אם אנו מארגנים את פעילותנו תחת ישות אחרת, לרבות באמצעות מיזוג עם ישות אחרת, בין אם מיזוגים אלו הם ברמה התאגידית או בקשר לפעילויותיה של ישות זו. במקרה זה, אנו נבטיח כי הצד השלישי שעמו התמזגנו מקבל את ההוראות של מדיניות פרטיות זו. 
1.1.    מזהים
כאשר אתם עושים שימוש בפלטפורמת השירותים, אנו משתדלים להפוך את החוויה לקלה ומועילה, ולכן אנו משתמשים בקוקיות. קוקיות הן פיסות מידע קטנות הנוצרות במחשב ו/או במכשיר הנייד שלכם בכל ביקור או גישה לאתר אינטרנט, והמאחסנות ולעתים גם עוקבות אחר מידע על השימוש שלכם באתר. הקוקיות שאנו עושים בהן שימוש נשמרות אך ורק למשך השימוש שלכם בפלטפורמת השירותים, וחדלות לפעול עם הפסקת השימוש בפלטפורמת השירותים. קוקיות אחרות משמשות כדי לזכור אתכם כאשר תשובו להשתמש בפלטפורמת השירותים, ויישמרו לזמן ארוך יותר. אנו מתייחסים לקוקיות ולטכנולוגיות דומות כ"מזהים".   
1.2.    אנו עשויים להשתמש במזהים כדי:
1.2.1.    לזכור כי ביקרתם אותנו בעבר, כך שאנו יכולים לזהות את מספר המשתמשים הייחודיים שיש לנו;
1.2.2.    להתאים אישית מרכיבים של מתווה הפרסום ו/או התוכן של הדפים הנכללים בפלטפורמת השירותים;
1.2.3.    לאסוף מידע סטטיסטי על האופן שבו אתם עושים שימוש בפלטפורמת השירותים (לרבות הזמן שאתם מקדישים לשימוש בפלטפורמת השירותים), כך שנוכל לשפר את פלטפורמת השירותים וללמוד באלו חלקים של פלטפורמת שירותים אתם משתמשים יותר מכל;
1.2.4.    לסייע לנו לספק שירותים לחשבון שלכם, לדוגמה ניתוח נתונים למטרות אבחון ותיקון תקלות. 

4.    בחינת המידע
אתם רשאים לבחון את המידע שלכם הנשמר על ידינו. אם תגלו כי כל מידע שגוי, לא שלם או לא ברור, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש מאתנו לתקן או למחוק מידע זה באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת: getavetinfo@gmail.com.
 

זמן אספקה

זמן אספקה בין 2-5 ימי עסקים עם חברת שליחויות דואר שליחים עד הבית, מלבד ישובים חריגים את הרשימה המלאה ניתן למצוא באתר של דואר שליחים.
או איסוף עצמי מהכתובת - לאחר שקיבלתם הודעה שההזמנה שלכם מוכנה לאיסוף מכתובתינו: יצחק זיקו גרציאני 6, תל -אביב.
החנות היא חנות אינרטנטית בלבד. אין להגיע לאיסוף לפני שקיבלתם הודעה שהזמנתכם מוכנה.
לבירורים נוספים: 0549581991 

מדיניות ביטולים

מדיניות הביטולים

מדיניות הביטולים (להלן: "מדיניות הביטולים") של גט א וט שירותים וטרינריים, ע״מ: 300515467 , כפופה אל ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השירות הזמינים בתוך התקנון (להלן: "תנאים"). כל המונחים שאינם מוגדרים בזאת יישאו את המשמעות המיוחסת למונחים אלו בתנאים.

ניתן לבטל עסקה שנעשתה לצורך רכישת מוצר באמצעות פלטפורמת השירותים על פי ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"):

1.    ניתן לבצע ביטול על ידי מתן הודעה באופן אישי או בדואר רשום, בטלפון 0549581991  או בדוא"ל בכתובת getavetinfo@gmail.com. על בקשות לביטולים לכלול שם, מספר תעודת זהות, פרטי קשר, מספר סידורי ומספר הזמנה.

1.1.1.    עסקות ניתנות לביטול ממועד ביצוע העסקה, ועד 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת המוצרים או ממועד קבלת הודעה המכילה את פרטי העסקה (להלן: "הודעת עסקה"), על פי המאוחר מביניהם. לאחר עיבוד בקשתכם, אנו נמציא לכם עותק של הוראת ביטול חיוב. עסקות שנעשו על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, או עולה חדש, כפי שמוגדר בחוק הגנת הצרכן, ושכללו שיחה ביניכם לבינינו (לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית), ניתנות לביטול בתוך ארבעה (4) חודשים על פי המאוחר מהמועד שבו העסקה נעשתה או המועד שבו הודעת העסקה התקבלה.  כדי לבטל עסקה מעין זו, יתכן שתדרשו להציג בפנינו מסמך המעיד כי אתם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כפי שמצוין בחוק הגנת הצרכן.

1.1.2.    אם העסקה בוטלה בשל כל פגם במוצר החל בנידון, אי התאמה בין המוצר החל בנידון לבין המידע שסופק לכם על ידינו לפני העסקה, אי אספקה של המוצר החל בנידון במועד המצוין באישור ההזמנה או כל הפרת חוזה אחרת מצדנו, אנו, בתוך 14 ימים מקבלת בקשת הביטול שלכם, נחזיר את החלק של דמי העסקה ששולם בפועל, נבטל את החיוב לגבי העסקה, ונמציא לכם עותק של הוראת ביטול חיוב.

1.1.3.    אם ביטלתם את העסקה מכל סיבה למעט הסיבות האמורות לעיל, אנו, בתוך 14 ימים מקבלת בקשת הביטול שלכם, נחזיר את החלק של דמי העסקה ששולם בפועל, נבטל את החיוב לגבי העסקה, ונמציא לכם עותק של הוראת ביטול חיוב. יתרה מזו, אנו רשאים לגבות דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח, על פי הנמוך מביניהם. 

1.1.4.    אם לפני בקשת הביטול, בכפוף לכל אחד מסעיפי המשנה לעיל, קיבלתם את המוצר שנרכש, עליכם להחזיר לנו את המוצר כדי לקבל החזר, באמצעות שליח מטעמנו במועד שיתואם מראש, לידי נועה כבשני ולכתובת הבאה: רחוב גרציאני 6, עבור נועה כבשני, 6713353  תל אביב.

1.2.    עסקות של מוצרים מתכלים (לדוגמה – מזון, מוצרים שאינם ניתנים לשימוש לאחר פתיחתם או מוצר העלול להתקלקל בתוך זמן קצר). עם שליחת הזמנה למוצרים מתכלים בפלטפורמת השירותים, לא תוכלו לבטל, ולא תהיה לכם כל זכות להחזרה, למעט כפי שמותנה בדין החל בנידון.

1.3.    בכפוף לדין החל בנידון, במידה ופתחתם ו/או השתמשתם במוצר שנרכש, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לבטל את העסקה, ולחייב אתכם בסכום המלא של העסקה.

1.4.    עליכם לתאם איתנו כדי לבצע החזרה של המוצרים. איסוף המוצרים יבוצע באמצעות שירות שליחים חיצוני, בעלות של 35 ש"ח לכל בקשת החזרה. החברה רשאית לעדכן, מעת לעת, את דמי המשלוח, ללא צורך במתן הודעה מראש. 

1.5.    על ידי תיאום האיסוף באמצעות שליח בתשלום נוסף כאמור לעיל, אתם מאשרים ומסכימים לשלם את עלות החזרת המוצר על ידי השליח בצורת קיזוז (ניכוי) מההחזר שאתם זכאים לו עבור ביטול העסקה, שיתקבל בכרטיס האשראי שבאמצעותו העסקה בוצעה. יש לצרף למשלוח את תעודת המשלוח שצורפה להזמנה שסופקה לכם, ולסמן בה את המוצר/ים המוחזרים על ידיכם. 

2.    בכפוף לדין החל בנידון, במידה ופתחתם ו/או השתמשתם במוצר שנרכש, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לבטל את העסקה, ולחייב אתכם בסכום המלא של העסקה.

לשאלות או בקשות כלשהן לגבי מדיניות ביטולים זו, נא לפנות אלינו למספר ולכתובות המצוינים לעיל.

עדכון אחרון: 28 בדצמבר 2022 
x

#{title}

#{text}

#{price}